Wat doen we?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorbeeld:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanuit de praktijk voor remedial teaching begeleiden we kinderen uit basisonderwijs met leer- en/of sociaal-emotionele problemen. Na diagnostisch onderzoek bespreken we het behandelplan met ouders en school. Daarna zal de begeleiding gestart worden. 
De meest voorkomende leerproblemen bij PVRT zijn (ernstige) lees-en/of spellingproblemen (dyslexie) of (ernstige) reken- en wiskundeproblemen(dyscalculie). Daarnaast stagneert soms bij kinderen het leerproces doordat ze moeite hebben met taakplanning en taakaanpak of zijn er concentratieproblemen.                                                             
De begeleiding is op het kind gericht. Onderdelen van de leertaak zullen eerst ge├»soleerd aangeboden worden. Door voor te doen, verwoorden, herhalen en in te oefenen worden deelstappen aangeboden om daarna tot een ge├»ntegreerde handeling te komen.Tijdens de begeleiding zullen leerlingen zoveel mogelijk bezig zijn.                                        
 
Door de begeleiding zullen kinderen zich zekerder gaan voelen. De leerresultaten verbeteren over het algemeen aanzienlijk. Door de samenwerking met ouders, school en PVRT wordt er optimaal geoefend. Wetenschappelijk is aangetoond dat dat de beste resultaten oplevert.                                                    
 

Dyslexie:
 
Iemand met dyslexie heeft veel langer de tijd nodig om het stuk wat gelezen wordt te begrijpen. In onderstaand voorbeeld is in het rood te zien hoe een dyslecticus de blauwe tekst leest. 
 
Op een dag stuurden ze de vos naar het paleis van de       leeuw om hem te vragen een onderkoning te benoemen.      'En?' vroeg de beer.                                            De vos begreep dat de beer onderkoning hoopte te          worden.                                                          
 
Oq eenpag stuurbenze qevos naar het daliesvan peleeuw    
m hem te vrageneen onberkoning te penoemen.              'En?' vroegbe qeer.                                      
De vos bereedbat pe deer onqerkoning hoodteteworqen.       
 
Daarnaast kan dyslexie ook leiden tot sociale problemen en onbegrip bij anderen. PVRT biedt professionele hulp in samenwerking met school en ouders/verzorgers. We onderzoeken zorgvuldig (zover dat nodig is) en maken een behandelplan dat we mede baseren op de sterke kanten van het kind. Daarna start de begeleiding die erop is gericht beter om te gaan met problemen en vooruitgang te boeken op school. Wanneer er een vermoeden van dyslexie bestaat zal uw kind worden doorverwezen naar de GZ-psycholoog waarmee PVRT een samenwerking heeft. Vervolgens zal de GZ-psycholoog diagnosticeren of er inderdaad sprake is van dyslexie.                                                    
 

Ernstige rekenwiskundeproblemen en/of dyscalculie:       
 
Soms wordt in groep 3 of 4 al duidelijk dat de rekenontwikkeling van uw kind stagneert. Het lukt maar niet om de sommen vlot te kunnen maken. Uw kind blijft tellend rekenen. In april 2011 is het protocol "Ernstige reken -en wiskundeproblemen en Dyscalculie" uitgekomen om ervoor te zorgen dat scholen uw kind zo goed mogelijk kunnen helpen. Wanneer de rekenproblemen blijven bestaan kan PVRT didactisch onderzoek doen naar rekenproblemen. Daarna kan er een behandelplan opgesteld worden. Het behandelplan wordt altijd besproken met alle betrokkenen. Een goede afstemming met school en ouders is erg belangrijk.                                           
 
Het komt ook regelmatig voor dat de rekenproblemen in de bovenbouwgroepen ontstaan. Ook dan kunnen we door didactisch onderzoek bepalen hoe het komt dat de rekenontwikkeling stagneert.                                                                               
 
We spreken pas van dyscalculie als de ernstige reken -en wiskundeproblemen ontstaan ondanks tijdig ingrijpen, deskundige begeleiding en zorgvuldige pogingen tot afstemming. De problemen blijken hardnekking te zijn. De rekenwiskundige ontwikkeling van de leerling wordt waarschijnlijk belemmerd door kindfactoren. Wanneer er een vermoeden van dyscalculie bestaat wordt uw kind eveneens doorverwezen naar de GZ-psycholoog.